E-faturada geri sayım başladı KOBİ’ler 6 ay zaman istiyor

Cirosu 3 milyon TL ve üzerinde olan işletmeler için zorunlu e-fatura dönemi 1 Temmuz’da başlıyor. Bu tarihten itibaren mücbir sebep olmadan kağıt fatura düzenleyenlere usulsüzlük cezası var. Türkiye'deki işletmelerin toplam cirosunun yüzde 65'e yakınını oluşturan KOBİ’ler ise uygulamaya geçiş sürecinin 6 ay daha uzatılmasını istiyor.

E-faturada geri sayım başladı KOBİ’ler 6 ay zaman istiyor

İSTANBUL-ABDULLAH KURT(YSM) - İşletmelerde e-fatura­da zorunlu dönem başlı­yor.

1 Temmuz itibariyle 2022 yılı cirosu 3 milyon TL ve üzerinde olan işletmeler e-fatura düzenlemek zorun­da kalacak.

Ciroları itibarıyla bakıldığında ise özellikle KO­Bİ niteliğindeki işletmelerin uygulama kapsamına girece­ği görülüyor.

Son verilere gö­re Türkiye’de 3.4 milyon KO­Bİ faaliyet gösteriyor ve Tür­kiye’deki işletmelerin toplam cirosunun yüzde 65’e yakını­nı KOBİ’ler oluşturuyor.

An­cak zorunlu uygulamaya sayılı günler kala, KO­Bİ temsilcilerinden yükselen sesler, ço­ğu işletmenin di­jital altyapı ve yetişmiş personel açısından uygulama­ya hazır olmadığına işaret edi­yor.

E-faturaya geçiş zorunlu­luğu için sayılı günler kaldı­ğını hatırlatan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Der­neği (KOBİDER) Başkanı Nu­rettin Özgenç, sürenin yılbaşı­na kadar uzatılması yönünde bir beklenti olduğunu söyledi. Yılın ortasında yeni bir uygu­lamaya geçmeyi sağlıklı bul­mayan Özgenç’e göre, işletme­lerin birçoğu altyapı olarak sü­rece henüz hazır değil.

Gelir İdaresi Başkanlığı, 535 Numaralı Vergi Usul Ka­nunu Genel Tebliği’ne göre, 2022 yılı veya müteakip he­sap dönemlerine ait brüt satış hasılatı 3 milyon TL ve üzeri olan işletmelerin yanı sıra on­line satış yaparak 500 bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı el­de eden girişimcilerin de e-fa­turaya geçişi 1 Temmuz 2023 itibarıyla zorunlu hale geliyor.

E-fatura uygulamasının res­mi olarak başlamasıyla birlik­te, işletmelerin mali işlemle­rinde önemli değişiklikler ya­şanması bekleniyor. Bu yeni düzenleme, daha önce kağıt üzerinde düzenlenen fa­turaların elektronik ortamda oluşturulmasını zo­runlu kılıyor.

Uymayanlara özel usulsüzlük cezası var

1 Temmuz itibari ile e-fatu­ra uygulamasına yeni mükel­lef gruplarının dahil olmaya başlayacağını anlatan Türki­ye Serbest Muhasebeci Ma­li Müşavirler ve Yeminli Ma­li Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, 2022 yılı ci­rosu 3 milyon TL ve üzerin­de olan mükelleflerin 1 Tem­muz’a kadar elektronik fatura oluşturabilmeleri için elekt­ronik imza ve mali mühürle­rini temin etmeleri gerekti­ği uyarısını yaptı.

Bu süreçte herhangi bir sıkıntıya maruz kalmamak için e-imza ve mali mühürlerin şimdiden temin edilmesini öneren Kartaloğ­lu, “İşletmelerimizin, gerek Gelir İdaresi Başkanlığının portalı üzerinden sunduğu ücretsiz uy­gulamadan, ge­rekse de son yıllarda mobil ve web üzerinden işlet­melerin ihtiyaçlarına uygun yazılımları sunan özel enteg­ratör kuruluşların e-fatura oluşturma ara yüzleri üzerin­den belgelerini oluşturma­ları gerekiyor” dedi. Fatura­ların kağıt ortamda artık dü­zenlenemeyeceğini kaydeden Kartaloğlu, şu uyarıları yap­tı: “E-fatura olması gerekti­ği halde zorunlu veya mücbir bir sebep olmaksızın kağıt or­tamda düzenlenmiş olan bir fatura için yüklü bir miktarda özel usulsüzlük cezası ile kar­şı karşıya kalınabilir.”

Adaptasyon için KOSGEB desteği şart

Ciroları itibarıyla bakıldı­ğında özellikle KOBİ niteli­ğindeki işletmelerin uygula­maya geçeceğini ifade eden Emre Kartaloğlu, bu işletme­lerde dijital altyapı için ge­rekli program ve nitelikli per­sonele ihtiyaç olduğunu söy­ledi.

Kartaloğlu, “Bu yönüyle ülkemizde gerek kayıt dışı ekonomiyle mücadele gerek­se işletmelerimizin otomas­yonda katkı sağlamasına fay­dası itibari ile zorunlu olarak e-uygulamalara geçmesi gere­ken mükellefler için ilgili teş­vik unsurlarının hayata ge­çirilmesinde yarar var” diye konuştu.

Kartaloğlu’na göre, KOSGEB veya Sanayi ve Tek­noloji Bakanlığının işletmele­rin dijitalleşme altyapıların­da yapacakları harcamaların belli düzeyde desteklenme­sinde yarar var.

İşletmelerin e-faturaya geçişi için KOSGE­B'den destek talep eden KO­BİDER Başkanı Nurettin Öz­genç, “Her geçiş dönem gibi bu sürece de işletmelerin sürece adaptasyonu biraz zor olacak. KOBİ’lerimizin çoğu dijital altyapıya sahip değil. Eğitim­li personele de ihtiyaç olacak. KOSGEB’in kredi yanında iş­letmelere eğitim desteği de sağlaması lazım” dedi. Bu dö­nemi ‘doğum sancısı’na ben­zeten Özgenç, şöyle devam et­ti: “Dijitali sanayiye, işletme­lere uyduracak her türlü adım önemli. Ama burada işletme­leri de hazırlamak önemli."

“E-fatura işletmelerin hızını artıracak”

E-faturanın işletmeler için dijital dönüşümün ilk ve en önemli adımı olduğunu söyleyen Mükellef Kurucu ortağı ve CEO’su Kenan Açıkelli, “E-fatura şirketlere, maliyet tasarrufu, dijital arşivleme, gelişmiş veri analizi, hız ve verimlilik gibi pek çok konuda avantaj sağlıyor. Tüm bu avantajlardan faydalanılması için 4.5 senede 20 bin Mükellef üyesinin e-faturaya geçişini gerçekleştirdik. Tam da bu noktada bizler de hem bu avantajlardan daha fazla işletmenin yararlanabilmesi hem de e-faturaya geçişi kolaylaştırmak için bir kampanya düzenledik” dedi.

Kampanya kapsamında; mali müşavirlerin platforma getirdiği müşterilerinin e-imza ve mali mühür masraflarını karşılarken, bu işletmelerin e-faturaya geçişini ücretsiz olarak gerçekleştiriyor. Bireysel gelen müşteriler ise Starter plan kapsamında e-imza/mali mühür satın aldıktan sonra e-faturaya ücretsiz geçiş yaparken, ek olarak ön muhasebe programına, marka tescil, KOSGEB ve teşvik analizine de ücret ödemeyecek.

YSM HABER MERKEZİ

Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2023, 09:42

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER